Generelle vilkår

Generelle vilkår

Fortrolighed
Kokholm inspektion ApS behandler alle oplysninger, som kommer til vores kendskab fortroligt og videregiver ingen oplysninger til uvedkommende uden forudgående godkendelse. Alle ansatte har underskrevet en fortroligheds erklæring og fortrolige oplysninger er gjort utilgængelig for uvedkommende personer. Det skal dog bemærkes, at uanset ovenstående må det accepteres, at Kokholm inspektion ApS er forpligtet til at give Arbejdstilsynet eller DANAK alle nødvendige oplysninger til brug myndighedens kontrol af bemyndigelse eller i forbindelse med akkreditering.

Klager
Hvis der ønskes af klage over en konkret inspektion eller afgørelse truffet af Kokholm inspektion ApS skal dette ske skriftligt og være modtaget af Kokholm inspektion ApS senest 4 uger efter afgørelsen er truffet. Alle klager der omhandler Kokholm inspektion ApS vil arkiveres og udleveres til Arbejdstilsynet eller DANAK. For at behandle din klage effektivt, beder vi dig om at oplyse os følgende ud over selve klagen: – Kontaktinformationer (navn, telefonnr. og evt. e-mail) – Opstillingsadresse for enheden (hvis relevant) Din klage vil blive behandlet af direktøren. Inspektøren, der har været involveret i inspektionsprocessen kan ikke deltage i afgørelsen af klagen, men vil indgå i undersøgelse. Når Kokholm inspektion ApS har modtaget din klage, vil du inden 1 uge modtage en bekræftelse og en plan for klagebehandlingen herunder kontaktpersoner og den forventede svartid. Al skriftlig kommunikation vil ske pr. e-mail.

Skader
Såfremt, der opstår skade på anlægget, som følge af inspektionen er Kokholm inspektion ApS ikke forpligtet til at genoprette skaden. Kokholm inspektion ApS er ligeledes ikke forpligtet til at sørge for normal drift, såfremt der opstår driftsstop på anlægget som følge af inspektionen.

Uafhængighed
Kokholm Inspektions ansatte, der deltager i inspektion processen, må på intet tidspunkt have med udvikling, konstruktion, fremstilling, levering, installation, indkøb, ejerskab, anvendelse eller vedligeholdelse af de produkter og service, af de produkter som Kokholm Inspektion foretager inspektioner af.

For at sikre, at Kokholm Inspektion ikke udsættes for kommerciel, økonomisk, eller anden form for pression er Kokholm Inspektion økonomisk uafhængig af inspektionsresultatet. Kokholm Inspektion markedsføringspolitik retter sig mod såvel små som store opgaver for private og erhverv og vi påtager os alene opgaver indenfor:

  • Elevatorområdet LIFTS-direktivet 2014/33/EU om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer
  • Arbejdstilsynets bekendtgørelser om elevatorer mv.

Uvildighed
Kokholm Inspektion har ikke og må ikke have bestyrelsesmedlemmer eller medarbejdere der har økonomiske interesser eller interessekonflikt i de virksomheder, hvor Kokholm Inspektion udfører en opgave, og derved kan påvirke inspektionsresultatet på den pågældende opgave.

Uvildigheden vurderes af Kokholm Inspektions ledelse i samråd med de ansatte, hver gang der kommer nye opgaver og en gang årligt under ledelsens evaluering. Vurderes uvildigheden som et problem vil Kokholm Inspektion lave et notat i risikovurderingen og på baggrund af dette udarbejde en handlingsplan for at sikre uvildigheden.

I de situationer hvor en medarbejders habilitet kan mistænkes sikrer Kokholm Inspektion at der sættes en anden medarbejder til opgaven, eller at opgaven afvises. 

​Ansatte i Kokholm Inspektion har ikke og må ikke have privatøkonomiske eller kommercielle interesser, på de områder, hvor medarbejderne kan påvirke inspektionsresultatet.

For sikring af inspektørens objektivitet aflønnes medarbejderne på timeløn eller månedsløn. Deres aflønning er ikke, eller må ikke være afhængig af, hvor mange opgaver de udfører, eller af inspektionens resultatet.

Alle inspektionsopgaver udføres i overensstemmelse med DS/EN 17020: ”Generelle kriterier for forskellige typer organer, der foretager inspektion”. Kokholm Inspektion opfylder de uafhængighedskriterier, der gælder for inspektionsorganer af type A.