Verifikation

Kokholm Inspektion er akkrediteret af DANAK til at udføre verifikation af elevatorer efter ombygning eller væsentlig reparation


Elevatorinstallatøren sender en ansøgning om verifikation og den tekniske dokumentation skal som minimum omfatte de dele, der er ombygget, samt de dele, som er påvirket af ombygningen, og skal, hvor det er relevant mindst indeholde følgende elementer:


– En beskrivelse af ombygningen.


– Konstruktionstegninger og -diagrammer. 


– Produktionstegninger og -diagrammer.


– De forklaringer, der er nødvendige for at forstå disse tegninger og diagrammer, og hvordan elevatoren fungerer.


– En oversigt over væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er taget i betragtning.


– En liste over de helt eller delvist anvendte harmoniserede standarder.


– En kopi af EU-typeafprøvningsattesterne for de anvendte sikkerhedskomponenter


– Resultaterne af de konstruktionsmæssige beregninger, som elevatorinstallatøren har foretaget eller ladet foretage.


– Prøvningsrapporter.


– Et eksemplar af den brugsanvisning med de planer og diagrammer, som er nødvendige for normal brug samt for vedligeholdelse, kontrol (serviceeftersyn), reparation, regelmæssige kontroller og nødsænkningsprocedure.


Den del eller de dele af elevatoren, der er ombygget eller har undergået væsentlig reparation, skal undersøges i forhold til overholdelsen af de gældende regler herfor, jf. §37


Kokholm foretager en afsluttende kontrol svarende til Elevatordirektivets bilag om afsluttende kontrol af elevatorer af den del eller de dele af elevatoren, der er ombygget eller har undergået væsentlig reparation, herunder undersøger Kokholm inspektion den tekniske dokumentation og elevatoren samt gennemfører de prøvninger, der er omhandlet i de relevante standarder, eller tilsvarende prøvninger for at verificere, at elevatoren er i overensstemmelse med de relevante krav i dette direktiv.


Hvis de gældende regler, jf. § 37 er opfyldt, udsteder Kokholm Inspektion en verifikationsrapport med sporbarhed til elevatoren. Konklusionerne i verifikationsrapporten noteres i logbogen, med årstallet for verifikationen og der stemples med Kokholm inspektions logo.


Efter verifikationen udfører Kokholm inspektion en opstillingsinspektion og en periodisk inspektion